MAKING HISTORY IN PSYCHIATRY

At Janssen, we imagine a life beyond schizophrenia. A life that matters.

Since the founding of Janssen Pharmaceuticals in 1953, and the launch of Haldol®, (haloperidol) in 1959, we have taken a pioneering lead in the development of treatments for neuropsychiatric illnesses. As one of the first antipsychotics available, Haldol® represented a giant leap forward in the way mental illness was treated, ending the need for institutionalisation and lobotomy. This achievement is reflected in the fact that Haldol® remains on the The World Health Organisation’s list of essential medicines.1

Since Haldol®, Janssen has developed a wide portfolio of therapies for schizophrenia, including the first long-acting antipsychotic Haldol Decanoate®, making discharge from long-term hospital stay a possibility for many patients with schizophrenia.9

In 1993, Janssen made history again with the launch of Risperdal®, the first daily atypical antipsychotic with efficacy against positive, negative and affective symptoms in schizophrenia.4

Through the decades, Janssen has continued to invest in the development of more advanced treatments that not only deliver efficacy and tolerability, but offer unique formulations which help advance the standard of care and quality of life.6,7

 

Janssen’s portfolio of products in schizophrenia.

 

1960: Haldol2 (Haloperidol) - Oral daily
1993: Risperdal3 ( Risperidone ) – Oral daily
2003: Risperdal Consta4 ( Risperidone ) – Long Acting Injection 2 times per month
2007: Invega5 ( Paliperiodone ) – Oral Extended Release daily
2011: Xeplion6 ( Paliperiodon Palmitate) – Long Acting Injection 1 time per month
2016: Trevicta7 ( Paliperiodon Palmitate) – Long Acting Injection 4 times per year

 

Trevicta® is at least as effective at preventing relapse as Xeplion®8

READ MORE >

Contact Janssen

Find your Janssen representative or medical advisor
Learn More

 

Utvalgt sikkerhetsinformasjon Trevicta.
Indikasjonstekst

Trevicta®, et injeksjonspreparat til bruk hver 3. måned, er indisert til vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne pasienter som er klinisk stabile på paliperidonpalmitat injeksjonspreparat til bruk én gang i måneden. Kontraindikasjon Overfølsomhet overfor virkestoffet, risperidon eller overfor noen av hjelpestoffene. Bivirkninger De hyppigst observerte bivirkningene rapportert hos ≥ 5 % avpasientene i to dobbeltblindede, kontrollerte kliniske studier av Trevicta® var vektøkning, øvre luftveisinfeksjon, angst, hodepine, søvnløshet og reaksjon på injeksjonsstedet.1 Andre bivirkninger: parkinsonisme, akatisi, dyskinesi, tremor, hyperglykemi, bradykardi/takykardi, amenoré, galaktoré. Forsiktighetregler Trevicta® anbefales ikke for pasienter med nedsatt nyrefuksjon (kreatininclearence < 50ml/min), forlenget QT-intervall (kardiovaskulær sykdom eller familiær QT-forlengelse, samt samtidig bruk av andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet), hos eldre pasienter med demens eller ved venøs tromboemboli. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): MNS er rapportert. Ved tegn/symptomer på MNS skal paliperidon seponeres (det bør tas hensyn til de langtidsvirkende egenskapene). Interaksjoner Forsiktighet anbefales ved forskrivning av Trevicta® sammen med legemidler som er kjent for å forlenge QT-tiden. Trevicta® forventes ikke å forårsake klinisk relevante farmakokinetiske interaksjon.

Trevicta: https://www.felleskatalogen.no/medisin/trevicta-janssen-628177

Utvalgt sikkerhetsinformasjon Xeplion.
Indikasjonstekst

Vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne pasienter stabilisert med paliperidon eller risperidon. Kan brukes uten en foregående stabilisering med oral behandling hos voksne pasienter med schizofreni som tidligere har respondert på oral paliperidon eller risperidon, hvis psykotiske symptomer er milde til moderate og det er behov for langtidsvirkende injeksjonsbehandling. Kontraindikasjon Overfølsomhet overfor virkestoffet, risperidon eller overfor noen av hjelpestoffene. Bivirkninger Bivirkningene som ble hyppigst rapportert i kliniske studier var insomni, hodepine, angst, øvre luftveisinfeksjon, reaksjon på injeksjonsstedet, parkinsonisme, vektøkning, akatisi, agitasjon, sløvhet/søvnighet, kvalme, forstoppelse, svimmelhet, smerter i muskler og skjelett, takykardi, tremor, abdominalsmerter, oppkast, diaré, tretthet og dystoni. Forsiktighetregler Xeplion® anbefales ikke for pasienter med nedsatt nyrefuksjon (kreatininclearence < 50ml/min), forlenget QT-intervall (kardiovaskulær sykdom eller familiær QT-forlengelse, samt samtidig bruk av andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet), eller hos eldre pasienter med demens. Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Xeplion® hos pasienter med klinisk signifikant lavt antall hvite blodceller eller legemiddelindusert leukopeni/nøytropeni, venøs tromboemboli, krampeanfall, dokumenterte prolaktinavhengige tumorer, hyperglykemi og diabetes mellitus, og hos pasienter med Parkinsons sykdom og demens med Lewy-legemer. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS) er rapportert. Ved tegn/ symptomer på MNS skal paliperidon seponeres. Xeplion® skal seponeres ved hypersensitivitetsreaksjoner, og bør vurderes seponert ved induksjon av tardiv dyskinesi, ved tilfeller av leukopeni, nøytropeni eller agrunolocytose. Interaksjoner Forsiktighet anbefales ved forskrivning av Xeplion® sammen med legemidler som er kjent for å forlenge QT-tiden, noen antihistaminer, andre antipsykotika og noen antimalariamidler. Xeplion® forventes ikke å forårsake klinisk relevante farmakokinetiske interaksjoner med legemidler som metaboliseres av cytokrom P-450-isozymer

Xeplion: https://www.felleskatalogen.no/medisin/xeplion-janssen-571586

References

 

  1. htt p://www.janssen.com/emea/about-us/our-organization
  2. HALDOL® SPC, chapter 4.1, 05/2016.
  3. RISPERDAL® SPC, chapter 4.1, 08/2016.
  4. RISPERDAL® CONSTA ® SPC, chapter 4.1. 12/2015.
  5. INVEGA® SPC. 2016. Not registred in Norway
  6. XEPLION® SPC. Chapter 4.1, 11/ 2016.
  7. TREVICTA® SPC, chapter 4.1, 09/2017.
  8. Berwaerts J, Liu Y, Gopal S et al. Efficacy and Safety of the 3-Month Formulation of Paliperidone Palmitate vs Placebo for Relapse Prevention of Schizophrenia: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2015 Aug;72(8):830-9.
  9. HALDOL DECANOATE®. Chapter 4.1. 06/2017